วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบ Situation Leadership Theory (Hersey and Blanchard 's)

 
ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ  


1.จำนวนปริมาณของคำสั่ง (พฤติกรรมด้านงาน)
2.จำนวนปริมาณของการสนับสนุนทางอารมณ์สังคม (พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์)
3.ระดับความพร้อม ของผู้ตามหรือกลุ่มที่แสดงออกในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือวัตถุประสงค์
จัดกลุ่มคน ไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้
1. M1 (บัวใต้น้ำ) เป็นพวกไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถ ขาดความเต็มใจในการทำงาน ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะต่ำ การบริหารคนกลุ่มนี้ต้องใช้แบบของการสั่ง บอกทุกอย่าง ( Telling )
2. M2 (บัวกลางน้ำ) คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะต่ำถึงปานกลางมีความรู้ความสามารถไม่มากนัก แต่มีความเต็มใจในการทำงาน รับผิดชอบงานเป็นผู้ที่มั่นใจแต่ขาดความชำนาญ การบริหารคนกลุ่มนี้ต้องใช้แบบการขายความคิด ( Selling )
3. M3 (บัวปริ่มน้ำ) คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง จะทำงานตามที่ผู้นำต้องการ ผู้นำต้องมีการสื่อสารสองทางและรับฟังอย่างสนใจ
4. M4 (บัวพ้นน้ำ) คนกลุ่มนี้มีวุฒิภาวะสูงมีความรู้ความสามารถมีความเต็มใจและมั่นใจในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การบริหารคนกลุ่มนี้ใช้รูปแบบการมอบหมายงานให้ทำ/มอบอำนาจในการตัดสินใจ (Delegating)
สรุป
บุคคลตามทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มและมีวิธีบริหาร ดังนี้
M1 (วุฒิภาวะต่ำ,ความสามารถน้อย,ขาดความรับผิดชอบ = S1 ( Telling )  การสั่งการ
M2 (วุฒิภาวะปานกลาง,มีความตั้งใจแต่ขาดประสบการณ์ = S2 ( Selling )  การขายความคิด
M3 (วุฒิภาวะค่อนข้างสูง แต่ยังขาดความมั่นใจ ขาดแรงจูงใจ = S3 ( Participating ) การร่วม
M4 (วุฒิภาวะสูง ความมั่นใจสูง มีความรับผิดชอบ = S4 (Delegating) การมอบหมายงาน/อำนาจตัดสินใจ
 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

งานในหน้าที่หัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมเพื่อปรึกษางาน วางตัวบุคคล ให้เหมาะกับงาน  มอบหมายภาระงาน  ประเมินผล สรุปผล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ของครูนาง1.ครูผู้สอนกลุ่มประสบการณ์พิเศษดีเด่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 34 จาก สปอ.กระสัง

2.ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 36 จาก สปอ.กระสัง

3.ครูภาษาต่างประเทศดีเด่นลำดับที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2542 จาก สปอ.กระสัง

4.ครูภาษาต่างประเทศดีเด่นระดับเขตเบญจมิตร สปจ.บุรีรัมย์ 25 พ.ย. 42

5.สปช.คัดเลือกให้แสดงผลงานวิชาการ งาน 20 ปี สปช.ที่อยุธยา 24-26 พ.ย.43
6.รางวัลครูเกียรติยศ (ภาษาอังกฤษ) จากกระทรวงศึกษาธิการ 25 กันยายน 2546

7.ปี พ.ศ.2550 เป็นคณะทำงานของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเขียนแผนบูรณาการใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ในสาระภาษาอังกฤษ

8.ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.51

9. ปี 2551 ผ่านการประเมินเป็นครูชำนาญการพิเศษวิชาลูกเสือ
     
10.ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2552 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

11.ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

รับพระรวชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การใช้แผนที่เข็มทิศหาเป้าหมาย ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดอดรธานี ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2553

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมในโครงการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดย การสอนลูกเสือ


ภาพกิจกรรมในโครงการที่รับผิดชอบ โครงการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอนลูกเสือ
   สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ(วันที่1 กรกฎาคม ของทุกปี)
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

สวัสดีจ๊ะเราชื่อนางสาวมนัสนันท์  ทานผดุง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป.บร.2